×
នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងចំនួន ១៥រូប ចូលរួមថ្វាយកម្រងផ្កា គោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតា ឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និ

Cambodia
Kingdom of Wonder - Feel the Warmth

Explore
Events and Festivals
Explore your ideal journey by interest
Recommended Travel Destination
 • Cultural and Heritage Zone Angkor Thom
  Angkor Thom is undeniably an expression of the highest genius. It is in three dimensions and on a scale worthy of an entire nation, the materialization of Buddhist cosmology, representing ideas that only great painters would dare to portray.
 • Cultural and Heritage Zone Angkor Wat Temple
  ANGKOR WAT - HERITAGE OF HUMANITY AND WORLD WONDER Asset: Tangible Culture Locality: Siem Reap Province Date of Proclamation : 1992
 • Cultural and Heritage Zone Baphuon Temple
  North of the Golden Tower [Bayon] rises the Tower of Bronze [Baphuon], higher even than the Golden Tower: a truly astonishing spectacle, with more than ten chambers at its base.
Phnom Penh & Surrounding
 • Phnom Penh & Surrounding Zone Kean Svay Resort
  The Kean Svay Resort is located in Phoum Thom Commune, Kean Svay District, Kandal Province, and 19 km from Phnom Penh Capital. It can be accessed by the National Road No. 1 and by a trail next to the wall of the Kean Svay Krau Pagoda.
 • Phnom Penh & Surrounding Zone Koh Dach
  Koh Dach located 20 km northeast of Phnom Penh has an area of 30 square kilometers. It can be reached by the National Road No. 6A and by boat across the Mekong River. It takes one hour to get there.
 • Phnom Penh & Surrounding Zone Praseth Mount
  About 1 km away from here, a man-made cultural site is called “Phnom Reap or Prasat Vihear Suor”. Based on the style of Angkor Wat, Phnom Reap constructed of stone and cement between 1996 and 1998 cost about US$ 1 million. The money was raised from loca
Coastal Zone
 • Coastal Zone Victory Beach
  The beach has several shacks, bars and restaurants offering beach chairs and umbrellas, inner tubes, cold drinks, seafood barbeque, Cambodian food, and some western dishes. It is very suitable for the beach-goers to have fresh seafood and to see a spectac
 • Coastal Zone Independence Beach “Prampi Choan Beach”
  The Independence Beach gets its name from the 7-storey Independence Boutique Resort and Spa (formerly the Independence Hotel) sitting atop the rocky point at the north end of the beach. The English speakers generally refer to this beach as “Independence B
 • Coastal Zone Ream National Park
  The Ream National Park, located 18 km east of Preah Sihanouk Town, was declared a protected area in 1993. Covering an area of 150,000 hectares, the park stretches to the coastal zone, including sandy beaches
Ecotourism Zone
Travel by Favorite
 • Travel by Favorite Khmer cuisine
  If you want a taste of Cambodia’s culinary heritage, look out for these classic dishes. Most feature on all good cafe and restaurant menus, as well as being available at markets and street food stalls.
 • Travel by Favorite Advantures tours
  Cambodia is a land of natural and man-made wonders, exotic destinations and friendly people. EXPERIENCE Cambodia the Adventure-Cambodia way. EXPLORE lost cities and temples hidden in the jungles
 • Travel by Favorite Massages & Spas in Cambodia
  Massage for health and relaxation is a time-honored tradition throughout Southeast Asia with Cambodia offering its own distinctive traditions in massage therapy. Most big cities in Cambodia has serveral massage shops and spas catering to visitors.
Top Destinations
 • Coastal Zone Salt Manufacturing
  Salt, not pepper.  That's what Kampot is really famous for.  With the added Iodine, (or "Iod" in Khmer), hundreds of thousands of Khmer children's lives have been saved. 
 • Coastal Zone Ochheuteal Beach
  Located 230 km away from Phnom Penh Capital, Preah Sihanouk Province is in the southwestern part of Cambodia, which can be accessed by the National Road No. 4. From Phnom Penh Capital, it takes 4 hours by bus to reach there. You really enjoy the natural
 • Cultural and Heritage Zone Phnom Yat
  Phnom Yat is a cultural and historical site located in Pailin City. It is not a holy place where people come to worship, but also the heart of Pailin City. The mountain is 60 meters high, 700 meters long, 300 meters wide and covers 30, 000 square meters.