តារាងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាថ្មី(Covid-19)

តារាងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាថ្មី(Covid-19)