វិដេអូស្តីពីការរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២២ (ATF 2022) នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមប្រធានបទ អាស៊ានសហគមន៍សន្តិភាព និងវាសនាតែមួយ (Asean-A community of peace and Shared future).

វិដេអូស្តីពីការរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២២ (ATF 2022) នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមប្រធានបទ អាស៊ានសហគមន៍សន្តិភាព និងវាសនាតែមួយ (Asean-A community of peace and Shared future).

Share This