សូមចូលរួមទប់ស្កាត់​ ឃាតករលាក់មុខ​ (COVID-19) ដែលយេីងមេីលមិនឃេីញ តាមរយៈ​ការពាក់ម៉ាស​ ការលាងដៃ​ ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព​ និងការគោរពតាមវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល


Share This