សេចក្តីណែនាំបន្ថែមលេខ ០០៨ សណន ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍

សេចក្តីណែនាំបន្ថែមលេខ ០០៨ សណន ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ស្ដីពីការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍នៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ក្នុងរាជធានីShare This