តារាងកម្មវិធីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាក្រសួង និងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ

តារាងកម្មវិធីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាក្រសួង និងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញនូវតារាងកម្មវិធីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង​ ស៊ីណូវ៉ាក់​ ចំនួន​ ៧៤៥.០០០នាក់​ សម្រាប់វ៉ាក់សាំង​ ១,៥លានដូស​ នៅតាមបណ្តាក្រសួង និងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​។

មន្ត្រីរាជការក្រសូងទេសចរណ៍ នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ នៅថ្ងៃទី ០៧-០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍។Share This