សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលរៀបចំវេទិការទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០២២ (ATF 2022) នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទ អាស៊ាន ៖ សហគមន៍សន្តិភាព និងវាសនាតែមួយ
Share This