គណៈកម្មការសម្របសម្រួលទេសចរណ៍មេគង្គ (Mekong Tourism Coordinating Office-MTCO)

គណៈកម្មការសម្របសម្រួលទេសចរណ៍មេគង្គ (Mekong Tourism Coordinating Office-MTCO) មានទីតាំងនៅក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារី ដាក់ពាក្យប្រកួតប្រែងក្នុងតំណែងជា នាយកប្រតិបត្តិ (Executive Director) នៃគណៈកម្មការសម្របសម្រួលទេសចរណ៍មេគង្គ (MTCO) ដែលដឹកនាំដោយស្ថាប័នជាតិទេសចរណ៍នៃប្រទេសមហានុតំបន់មេគង្គ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។ បេក្ខជន បេក្ខនារី នៃប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គ (GMS) ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្តចំនួន ៤,០០០ដុល្លា !

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់៖
https://www.mekongtourism.org/terms-of-reference-executive-director-mekong-tourism-coordinating-office-mtco/

Share This