សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពីវីដេអូផ្សព្វផ្សាយ «ភ្លក់រសជាតិម្ហូបប្រទេសកម្ពុជា នៃព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ»

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា-ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ យើងខ្ញុំសូមនាំលោកអ្នកទៅស្វែងយល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃម្ហូបអាហារខ្មែរដែលពោរពេញដោយរសជាតិ ជាមួយវីដេអូ “ភ្លក់រសជាតិម្ហូបប្រទេសកម្ពុជា”។
“ភ្លក់រសជាតិម្ហូបប្រទេសកម្ពុជា” មានជាទម្រង់វីដេអូផ្សេងៗ ដែលអាចទាញយកពីតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។
រាល់ការប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃវីដេអូនេះ ត្រូវបញ្ជាក់ពីការរក្សាសិទ្ធិរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
Press Release on ‘Taste Cambodia’, the Kingdom of Wonder
Cambodia, the Kingdom of Wonder Invites You to Discover the Delights of Khmer Cuisine in this Mouth-watering ‘Taste Cambodia’ Video.
“Taste Cambodia” in various versions can be downloaded from these links.
Credit must be attributed to the Ministry of Tourism, Cambodia
Links to downloadable videos
 Taste Cambodia (EN) https://f.io/nSaKJ-6W
 Taste Cambodia (KH) https://f.io/SKZ2eWP2
 Taste Cambodia Short Version (EN) https://f.io/ihasc5KL
Short Regional videos
 Culinary Adventures in Phnom Penh https://f.io/QJEEXpmn
 Culinary Adventures in Siem Reap-Angkor https://f.io/hKyKnXud
 Culinary Adventures in Northeast Cambodia https://f.io/lcHcepx8
 Culinary Adventures in The South Coast https://f.io/KgENLZ5r


Share This